Home » Huisregels SugarCity Events   

Huisregels SugarCity Events   

Gebruik van de locatie 

 In de locatie is het niet toegestaan om: 

 • Iets aan de kabelgoten te hangen 
 • Om zelf de platformlift te bedienen 
 • Om de nooduitgang bordjes zonder toestemming af te plakken 
 • Om confetti(snippers) of soortgelijk materiaal te gebruiken 
 • In en aan de gebouwen te schroeven, spijkeren, nieten, verven en aan te plakken etc. 
 • Vuilniszakken en containers in de locatie te zetten/ houden. 
 • Huisverlichting te verplaatsen, verstellen, of voor andere doeleinden te gebruiken dan het uitlichten van de locatie, op de wijze waarop het wordt aangetroffen bij de oplevering 
 • In het geval er schade is ontstaan, in welke vorm dan ook, moet dit direct worden gemeld bij de locatiemanager 
 • In geval van nood moeten instructies van de locatiemanager, beveiligers en/of BHV organisatie worden opgevolgd. 
 • Het gebruik van helium ballonnen is toegestaan, losgeraakte ballonnen dienen door Opdrachtgever zelf te worden verwijderd of tegen betaling door Opdrachtnemer. 
 • Het is niet toegestaan om zelf eet- en drinkwaren, blik- en glaswerk, soft- en harddrugs, vuurwerk, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen. Opdrachtnemer heeft het recht om genoemde voorwerpen bij controle in beslag te nemen zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is. Hiervan kan slechts schriftelijk tussen partijen worden afgeweken. 
 • Bedreiging, mishandeling en ander vormen van agressie, ongewenste intimiteiten, racisme en andere vormen van discriminatie zijn verboden.  
 • Bij diefstal of moedwillige beschadiging van eigendommen wordt aangifte gedaan bij de politie. 
 • Bij overtreding van de huisregels of ander ongeoorloofd gedrag kunnen de medewerkers van Opdrachtnemer de betreffende persoon mededelen direct de locatie en het terrein te verlaten. Dit kan leiden tot ontzegging van de toegang of inname van de verstrekte toegangspas, zonder dat Opdrachtnemer schadeplichtig wordt jegens de betreffende persoon of Opdrachtgever. 
 • Er kunnen beeld- en geluidsopnames gemaakt worden. Bij het betreden van de locatie stemt de deelnemer, bezoekers, Opdrachtgever er mee in dat Opdrachtnemer deze opnames mag gebruiken voor publicitaire en andere doeleinden.  Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de medewerking van deze opnames, noch aan de publicatie hiervan. 
 • In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijze vereist, kan Opdrachtnemer doorzoeking verlangen van door de bezoeker, deelnemer, medewerker van Opdrachtgever meegevoerde (hand)bagage. Indien zulks redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal daarvoor opgeleid en getraind personeel de betreffende persoon daarnaast verzoeken mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de betreffende persoon de (verdere) toegang tot de locatie worden ontzegd zonder aanspraak te kunnen maken op schadeloosstelling en/ of vergoeding van kosten. 

Catering 

 • Opdrachtnemer is vrij van leveranciers, waaronder ook catering. Opdrachtgever mag met eigen leveranciers werken, mits de leverancier HACCP gecertificeerd is en hiervan uiterlijk twee weken voorafgaand aan het evenement een bewijs aan Opdrachtnemer is verstrekt.  
 • Het is verboden in het pand om te frituren, bakken, wokken of braden. 
 • Foodtrucks zijn toegestaan mits wordt voldaan aan de ‘Richtlijnen gebruik foodtrucks in een binnen locatie’. Dit document is op te vragen bij Opdrachtnemer. 
 • Het is verboden vuilniszakken en containers buiten te zetten. Voor de inzameling en afvoer van vuil kunnen containers worden gehuurd bij Opdrachtnemer. Alle containers dienen door Opdrachtgever binnenin het gebouw geplaatst te worden, zowel voor, tijdens, als na het evenement. 

(Huis)dieren 

 • (Huis)dieren zijn toegestaan mits vooraf aangekondigd en in overleg met SugarCity Events. 

Toegang medewerkers SugarCity Events  

 • Medewerkers van opdrachtnemer hebben te allen tijde toegang tot alle gebouwen en alle delen van de gebouwen, ook backstage.  
 • Opdrachtnemer heeft overdag regelmatig locatiebezoeken van nieuwe opdrachtgevers en geïnteresseerden. Dit gebeurt altijd onder toezicht van een medewerker van Opdrachtnemer. Indien de planning niet toelaat dat er gedurende een evenement een rondleiding wordt gegeven, kan Opdrachtgever dit tijdens de productiemeeting melden bij Opdrachtnemer.

Parkeren en buitenterrein 

 • Opdrachtgever dient de door Opdrachtnemer aangewezen parkeergelegenheid te gebruiken.  
 • Opdrachtgever is verplicht om – indien daarom door opdrachtnemer wordt verzocht, zoals bij grotere evenementen – op eigen kosten een of meerdere parkeerwachters in te zetten.  

Beveiliging 

 • Opdrachtgever dient kennis te hebben van het ontruimingsplan van de gebouwen en het eigen personeel te instrueren hoe te handelen in geval van nood. In overleg met Opdrachtnemer, en in het geval van vergunning plichtige evenementen, wordt in onderling overleg bepaald dan wel door Opdrachtnemer voorgeschreven dat Opdrachtgever op eigen kosten een beveiligingsbedrijf dient in te schakelen.  
 • Niet alle gebouwen zijn voorzien van een alarm. Opdrachtgever draagt zelf zorg voor (nacht)bewaking, indien van toepassing.  

Brandveilig gebruik  

Voor alle evenementen geldt: 

 • Voor bevestiging aan spanten en plaatsen van tribunes en podia is goedkeuring van Bouw- en Woningtoezicht c.q. vergunning van de gemeente Haarlemmermeer en schriftelijke goedkeuring van Opdrachtnemer nodig. 
 • Opdrachtgever dient uiterlijk twee kalendermaanden – of zoveel eerder als schriftelijk anders tussen partijen overeengekomen – voorafgaand aan de aanvang van het gebruik aan Opdrachtnemer een inrichtingsplan verstrekken. De Brandweer controleert of aan de eisen is voldaan. Hiervoor dient Opdrachtgever de inrichting van de ruimtes ten behoeve van het evenement op schaal in te tekenen op de bestaande plattegrond van het gebouw. In het geval van tribunes, podia en tenten dient een aparte constructietekening te worden bijgevoegd. 
 • Gasflessen, brandgevaarlijke stoffen en milieugevaarlijke stoffen zijn in alle ruimten verboden. 
 • Alle ingebrachte materialen zoals decors, doeken en dergelijke , alsmede stoelenplannen dienen te zijn goedgekeurd door de Brandweer en Opdrachtnemer. Indien objecten (tenten, toiletwagens, bewegwijzering etc.) in de openbare ruimte worden geplaatst dient hiervoor een objectvergunning aangevraagd te worden. 

Rookvrij 

Alle gebouwen op het SugarCity terrein zijn rookvrij.  

Geluidsnormen 

Een aantal ruimtes heeft beperkte geluidsisolatie. Opdrachtgever meldt  tevoren aan Opdrachtnemer als geluidsoverlast naar derden wordt verwacht. Opdrachtnemer werkt met een gespecialiseerd geluidsadviseur, en raadt Opdrachtgever aan deze persoon in te schakelen.1 De afdeling Meeting & Events verstrekt hierover informatie.  

Opdrachtgever mag de geluidsnormen niet overschrijden. Voor zover de geluidsnormen niet zijn opgenomen in een voor het evenement afgegeven vergunning, gelden de geluidsnormen zoals bepaald bij het Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer (zie tabel hieronder), voor inrichtingen van het Type A.; Indien het evenement van Opdrachtgever zodanig is dat geluidsoverlast kan worden verwacht, dient de Opdrachtgever voorafgaand aan het evenement geluidsmetingen te doen en er voor te zorgen dat de geluidsnormen niet zullen worden overschreden. Bij overschrijding is Opdrachtnemer c.q. de locatiemanager gerechtigd om de geluidsoverlast veroorzakende activiteiten stop te zetten, zonder daarvoor schadeplichtig te zijn. 

Stroom, licht en geluidsinstallaties 

Alle ruimten zijn voorzien van krachtstroom. Op aanvraag wordt aan Opdrachtgever een overzicht vertrekt van de elektracapaciteit per gedeelte van de gebouwen. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de maximale capaciteit van de elektravoorziening tijdens het gebruik niet wordt overschreden. Opdrachtgever dient uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van de gebruiksperiode een stroomplan bij Opdrachtnemer te hebben ingeleverd. Bij twijfel aan deskundigheid, of indien het stroomplan niet tijdig wordt voorzien, wijst Opdrachtnemer voor de gebruiksperiode een elektricien toe voor rekening en risico van OpdrachtgeverOpdrachtgever draagt er voor zorg dat in het stroomplan de stroomvoorziening voor alle onderdelen en activiteiten van het gebruik is opgenomen: daaronder in elk geval te begrijpen het  licht, geluid, catering, koeling, kleedruimte, tenten en eventuele (aanvullende) toiletten/ douches etc. Plaatsing van een aggregaat is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. 

Water 

Indien Opdrachtgever gebruik maakt van water dient Opdrachtgever zelf te voorzien in een deugdelijke installatie voor de aan- en afvoer van het water. Brandslangen mogen uitsluitend gebruikt worden bij brand.  Het schoonmaken van de ruimtes mag nooit gebeuren door water op de vloeren dan wel muren te spuiten.  

EHBO 

Afhankelijk van de grootte en het type evenement kan Opdrachtnemer verlangen dat Opdrachtgever EHBO’ers inhuurt en/of een aparte EHBO post inricht.  

Aansprakelijkheid 

Naast het bepaalde in de DVA ALGEMENE VOORWAARDEN BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN VERSIE NL 15.02.2019 (te raadplegen via [directe webadres vermelden]), geldt het navolgende: 

 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, achterlating, verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen in verband met het verblijf in en gebruik van de locatie en bijbehorende faciliteiten. 
 • Het gebruik van de locatie en de bijbehorende faciliteiten is voor eigen rekening en risico. 
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens bezoeker2 verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie en het niet opvolgen van hetgeen in de huisregels is opgenomen dan wel de aanwijzingen van personeel van Opdrachtnemer. 
 • Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico dan wel (ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden. 
 • Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld dan wel (ii) de verzekering niet uitkeert, en er toch sprake is van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) (a) met een maximum van € 50.000,- ter zake letsel en (b)  25.000,- ter zake andere schade dan letselschade. 
 • Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die bezoeker jegens Opdrachtnemer heeft dienen binnen 12 maanden en 1 dag na het moment waarop bezoeker hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn, schriftelijk door Opdrachtnemer te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen. 
 • Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer vrijwaren voor alle aanspraken en aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake vergoeding van schade, kosten en/of interesten, verband houdend met de overeenkomst. 

De voornoemde uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid en de daarmee corresponderende verplichting tot vrijwaring, geldt ook ten gunste van het personeel van Opdrachtnemer en de verdere hulppersonen, die al dan niet onder haar directie bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, alsmede voor eventueel door Opdrachtnemer ingeschakelde adviseurs. 

Organiseer je eigen event

Wil jij de mogelijkheden voor jouw event bespreken? Neem vrijblijvend contact met ons op, wij denken graag met je mee!

Neem contact op